0 ks 0.00 €

Košík
  • Nákupný košík je prázdny.

Zvolte menu:


Kto má dnes meniny?

Dnes má meniny:
,
zajtra má meniny:
.


Najpredávanejšie

 

Obchodné podmienky internetového obchodu

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIA

1. Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.

Predávajúci je Adamkovo,s.r.o. , IČO: 47318392,zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel:Sro,Vložka číslo: 28325/P, ktorý je prevádzkovateľom elektronického obchodu www.adamkovo.sk.

Kupujúci je osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala elektronickú objednávku prostredníctvom internetovej stránky www.adamkovo.sk, alebo zadala objednávku emailom, telefonicky a uzatvorila tak s predávajúcim zmluvu na diaľku, prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie. Nákup tovaru prostredníctvom Internetového obchodu www.adamkovo.sk (ďalej len obchodu) môže uskutočňovať každá osoba bez obmedzenia, za predpokladu, že bude dodržiavať nižšie uvedené podmienky.

 

2. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Objednávka realizovaná kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky www.adamkovo.sk,  prípadne emailom alebo telefonicky je návrhom kúpnej zmluvy, podľa ktorej bude realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu.Odoslaním objednávky sa táto stáva pre kupujúceho záväznou. Kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.  Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním tohto návrhu predávajúcim a jeho potvrdením vo forme e-mailovej správy s textom „OBJEDNÁVKA POTVRDENÁ“. REKAPITULÁCIA OBJEDNÁVKY, ktorú obdrží kupujúci e-mailom ihneď po odoslaní objednávky nie je potvrdením objednávky . Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká až po záväznom písomnom potvrdení prijatej objednávky zo strany predávajúceho. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Vlastnícke práva prechádzajú na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny.Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k uchovávaniu a zhromažďovaniu osobných údajov o kupujúcich a ich nákupoch.V cene za tovar nie je uvedené poštovné a balné.

Každú objednávku tovaru na dobierku si pred odoslaním preverujeme na uvedenom e-maile, alebo telefónnom čísle.

Po overení objednávky Vám budú údaje o vybavení, odoslaní a výslednej cene zásielky zaslané na uvedený e-mail.

 

3. Dodacie a platobné podmienky

Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky plnenia nie je inštalácia predmetu plnenia.

 

4. Platobné podmienky

Kupujúci za tovar zaplatí v € (prípadne inej mene) spôsobom dohodnutým v objednávke, a to:

- dobierkou – kupujúci za tovar zaplatí pri prevzatí tovaru (zvyčajne pracovníkovi kuriérskej služby alebo pošty)

- úhradou na účet bankovým prevodom (údaje potrebné k úhrade dostane kupújúci prostredníctvom e-mailu- ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky, resp. zálohovej faktúry).

Dodanie tovaru je výhradne na dobierku:

CENA ZA DORUČENIE (platí pre SR) :   

1. Pri nákupe do 80 €

balné a poštovné bude účtované Slovenskou poštou za 4 Euro - uloženie na pošte, 5,20 doručenie na adresu.Ceny sú uvedené do balíka 15 kg. V prípade ťažšej zásielky bude cena upresnená. Uvádzané ceny prepravy sú platné v rámci Slovenska. Prepravné do zahraničia je kalkulované osobitne. Dodacie lehoty sa počítajú v pracovných dňoch, počas dní pracovného voľna zásielky neexpedujeme. Doručenie kurierskou službou do 24 hodín sa rozumie čas od prevzatia zásielky kuriérom z expedície do doby doručenia adresátovi.

2. PRI NÁKUPE NAD 80 € JE DOPRAVA A BALNÉ V RÁMCI SR ZDARMA!

Pri neštandardných zásielkach sa môže cena odlišovať, no bude s Vami telefonicky konzultovaná.

Uvedené poplatky platia pri dodaní tovaru v celej Slovenskej republike. Pri dodaní tovaru do zahraničia účtujeme individuálne prepravné náklady podľa platných medzinárodných cenníkov doručovateľa.

 

5. Dodacie lehoty

Doba expedície je štandardne v rozmedzí 1-14 dní, maximálne však 30 dní, resp. dlhšie v prípade, že sa tak predávajúci a kupujúci písomne dohodli. V prípade doby dodania dlhšej ako 14 dní  je na túto skutočnosť kupujúci upozornený e-mailom alebo telefonicky a v prípade, že mu doba dodania nevyhovuje, má možnosť stornovania objednávky. K expedičnej dobe treba pripočítať čas potrebný na doručenie (zvyčajne 1 pracovný deň). Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej doby v prípade, ak tovar nie je skladom. O prípadnej dlhšej expedičnej dobe alebo nemožnosti tovar dodať je kupujúci ihneď informovaný prostredníctvom e-mailu.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimu osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón). 

 

6. Cenové podmienky

Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.  Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené www.adamkovo.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.adamkovo.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný (platná je cena uvedená v objednávke v momente objednania tovaru).

Akciové ceny platia na príslušný kalendárny mesiac, resp. do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Ceny výrobkov sú uvedené bez nákladov na dopravu.

V prípade, ak sa na www.adamkovo.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví napr. cena "0,- " alebo "1,-", predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak zákazník v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

7. Záručné podmienky a záručná doba

Na dodávaný tovar je poskytnutá záručná doba minimálne 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť poskytnutá aj dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru kupujúcim. Ku každému tovaru je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (daňový doklad), návod na použitie výrobku, príp. záručný list (za záručný list sa považuje aj daňový doklad).

 

8. Reklamácia a záruka

1. Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim obhliadnuť a prekontrolovať bez zbytočného odkladu. V prípade zistených závad je kupujúci povinný predávajúceho o týchto závadách bezodkladne informovať písomne alebo e-mailom najneskôr však do troch pracovných dní od prevzatia tovaru. V oznámení o reklamácií musí byť uvedený podrobný popis závady. Adresa a kontakty pre reklamáciu sú zhodné s adresou prevádzkovateľa. Reklamáciu je možné uplatniť v sídle predavajúceho (uvedené v daňovom doklade). Reklamácie sú vybavované emailom na adrese: info@adamkovo.sk alebo na telefónnom čísle 0948 161658.

2. V prípade poškodenia zásielky prepravcom, je nutné aby kupujúci reklamoval závadu u prepravcu, prípadne s ním spísal reklamačný protokol alebo poškodenú objednávku neprevzal.

3. Zásielku si pred doručovateľom prezrite a otvorte.

4.  Do troch dní po obdržaní oznámenia o závadách, predávajúci informuje kupujúceho o následnom postupe. V prípade vybavenia reklamácie u predávajúceho, kupujúci zašle predmet reklamácie poistenou zásielkou na svoje náklady.

5. V závislosti na druhu závad a za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi t.j. Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom v znení neskorších zmien a doplnení, sa má kupujúci domáhať, aby tovar bol opravený alebo vymenený za tovar nový, prípadne može od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak sa tovar nedá opraviť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. Vrátená kúpna cena je znížená o náklady na poštovné a balné vzniknuté zo strany prevádzkovateľa.

6. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používanim produktu, ako aj škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou.  Kupujúci je povinný si tovar pri prevzatí od prepravcu ihneď skontrolovať. Vybavovanie reklamácie je zahájené prevzatím závadnej veci od dopravcu či pošty, v prípade osobného uplatnenia reklamácie od dátumu jeho predania.

Reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote 30 dní. Pre posúdenie splnenia tejto lehoty je rozhodujúci deň predania veci či písomného vyjadrenia k reklamácii prepravcu /pošty/.

 

 

Odberateľ si objednáva tovar z ponuky obchodu, ktorá je priebežne aktualizovaná, za ceny uvedené pri aktuálnej položke. ( Ceny sú uvádzané spolu s DPH)

 

Každú objednávku tovaru na dobierku si pred odoslaním preverujeme na uvedenom e-maile, alebo telefónnom čísle. Po overení objednávky Vám budú údaje o vybavení, odoslaní a výslednej cene

zásielky zaslané na uvedený e-mail.

 

 

9. Storno objednávky

Tovar objednaný v internetovom obchode www.adamkovo.sk  je možné vrátiť a to bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od dodania tovaru. Po uplynutí uvedenej 7 –dňovej lehoty už nie je možné od zmluvy odstúpiť. Výmena, alebo vrátenie tovaru je možné len u nepoužitého tovaru v originálnom, neporušenom obale vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a pod. Pri splnení vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poštovou poukážkou alebo prevodom na Váš účet v lehote do 15 dní odo dňa odstúpenia. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.  

Zákazníkovi je vrátená čiastka znížená o poštovné a manipulačný poplatok pri pripísaní sumy na účet banky.

Predávajúci má právo stornovať objednávku alebo jej časť, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky alebo časti objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom, pričom sa kupujúci a predávajúci môžu dohodnúť na dodaní náhradného tovaru.  V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti kupujúcim, budú finančné prostriedky kupujúcemu vrátené do 7 pracovných dní na účet, z ktorého bola platba realizovaná, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

 

 

Ochrana osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

Zodpovednosť za chyby na stránke

Informácie uvedené na www.adamkovo.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Záverečné ustanovania

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru / spolu s poštovným/ uvedenú v internetovom obchode, ak nebola v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnutá inak. Odoslanou objednávkou /návrhom kúpnej zmluvy/ je kupujúci neodvolateľne zaviazaný zaplatiť za objednaný tovar / pozri platobné podmienky / a tovar pri doručení prevziať.

 V Kežmarku dňa 01.09.2013